See all Nokia sites

Roberto Jose Porras Menendez at 2014 CDN World Summit

Roberto Jose Porras Menendez, Telefónica, at the CDN World Summit