See all Nokia sites

Australia

Sydney

Lev 5 60 Union Street,
Pyrmont NSW 2009,
Australia
Switchboard: +61 2 9429-9100

Melbourne

Level 4 - 215 Spring Street,
Melbourne, Victoria 3000
Australia
Tel: +61 3-9664-3333